Kategorier
Lokalpolitikk

Bjørnafjorden FrP valgprogram 2019-2023

Mange har gått ut i ferie i dag, da fellesferien starter 8.juli i år. Her har du litt lektyre til sommerferien. Valgprogrammet til Bjørnafjorden Fremskrittsparti for perioden 2019-2023.

Handlekraft for Bjørnafjorden

COLOURBOX33471610.png

Skole og barnehage

 • Full barnehagedekning i hele Bjørnafjorden– opprettholde barnehagetilbudet i nærmiljøet der folk bor, samt bygge ut tilstrekkelig med nye barnehager i samarbeid med private
 • Kompetanseutvikling – gi tilbud om fagutdanning til barnehagepersonalet både i kommunale og private barnehager
 • Arbeide for mangfold i barnehagetilbudet – spesialisering på tema f.eks naturbarnehage, sjø- og sjøliv
 • Vurdere mer fleksible åpningstider og barnehageopptak gjennom året
 • Utvide SFO-tilbudet – fleksibel drift, utvidet åpningstid
 • Opprettholde skolestrukturen i hele Bjørnafjorden kommune
 • Fullføre utbyggingen av Borgafjellet skule på Hjelle, bygge ny ungdomsskole  nr 3 i Os og oppgradere skoler og barnehager i Fusa
 • Utvide Prosjekt Bedre læringsresultat (BLR) til hele Bjørnafjorden (tidlig innsats, høyere lærertetthet, forsterkingslærere, Leselos, Språkløyper, Dei Utrulege Åra)
 • Utvide tilbudet om Mestringsteam til alle barne- og ungdomsskolene i Bjørnafjorden (tverrfaglig team som tidlig bistår elever med ekstra støtte i skolehverdagen)
 • Nulltoleranse for mobbing i barnehage og skole. Videreføre «Innsatsteam mot mobbing” for barnehager og skoler i Bjørnafjorden kommune
 • Kosthold i skolene – vireutvikle tilbod om skolemat
 • Økt satsing på vedlikehold i alle barnehager og skoler – utvide vedlikeholdsteamet til hele Bjørnafjorden
 • Ruste opp uteområdene v/skolene – nærmiljøanlegg med fokus på fysisk aktivitet for alle aldersgrupper
 • Satse på trafikksikring av skoleveier med gang- og sykkelveier og trygge hente-/leveringssoner, nytte kunnskap fra kartlegging av barnetråkk
 • Følge opp FrP/H-regjeringens etter- og videreutdanningsreform – satse på den viktigste ressursen i skolen, lærerne må få tid til å være lærere, unødvendig rapportering og byråkrati kuttes
 • IT-satsing i skolene – elektroniske tavler i klasserommene og vurdere Chromebook/nettbrett til alle elver
 • Videreføre prosjekt ”Kjør for livet” for ungdomsskoleelever
 • Videreføre MOT som forebyggende tiltak for alle ungdommer i Bjørnafjorden
 • Utvikle samarbeidet skole – næringsliv med Ungt Entreprenørskap i ungdomsskolene, støtte utdanningsmessen i Bjørnafjorden
 • Utvikle bibliotekene som sosial møteplass for formidling av kunnskap og kultur for alle aldersgrupper, gode lesesaler for studenter

COLOURBOX17267204

Helse og omsorg

 • Opprettholde full sykehjemsdekning i Bjørnafjorden, og garantere enerom til alle som ønsker det
 • Bygge omsorgssenter nr 3 i Bjørnafjorden / utvide Luranetunet med et nytt byggetrinn
 • Bygge ut hjemmebasert omsorg i takt med folkeveksten i kommunen
 • Utvide dagsentertilbudet for eldre i hele Bjørnafjorden, utvikle varierte tilbud som Inn på tunet o.l.
 • Straksplasser og ”besøksleilighet” for familie og pårørende på omsorgssentrene
 • Gjennomføre Leve hele livet-reformen, herunder utvidet aktivitetstilbud, fokus på ernæring og nytt kjøkken m/kafetilbud på Luranetunet, ungdom som spise- og aktivitetsressurs i eldreomsorgen
 • Fullføre rehabilitering av gamle Os sjukeheim m/base for åpen omsorg, hjelpemiddellager, spesialistteam og boliger for psykisk utviklingshemmede
 • Eldre skal så langt det er mulig selv få velge om de vil bo hjemme, i omsorgsbolig eller på sykehjem med heldøgnsomsorg
 • Trygghetsalarm til alle som trenger det, satse mer på velferdsteknologi
 • Kompetanseutvikling – gi tilbud om fag- og spesialistutdanning til omsorgspersonalet
 • Videreutvikle tilbudet med trygghetssykepleier og hverdagsrehabilitering
 • Legge til rette for frivillig innsats i omsorgstjenestene – egne frivillighetskoordinatorer, støtte til Frivilligsentralene
 • Bidra til å skape en aktiv hverdag for seniorer i Os – støtte til Os Pensjonistforening, Eikelandsosen Pensjonistforening, Senioruniversitetet, LHL, Os Golfklubb, Seniortreff i Oseana osv.
 • Trivsels- og helsereiser for seniorer, Fellesskapsreiser for PU, Friskreiser for langtidssykemeldte og Omsorgsreiser for pleietrengende eldre til Kypros/Lanzarote
 • Legge til rette for flere seniorboligprosjekt / eldrekollektiv i Bjørnafjorden
 • Opprettholde lokal legevakt i Eikelandsosen og på Osøyro
 • Utvikle helsestasjonen, nærjordmorsenteret og skolehelsetjenesten, videreføre lavterskel psykologstilling
 • Satse på forebyggende helsearbeid som Frisklivssentralen
 • Vurdere kommunalt tilskudd til tannhelse for minstepensjonister
 • Bygge ut tilbudet med demenslag, kreft-, kols- og diabetesteam
 • Øke tallet på lege-, fysioterapi- og ergoterapihjemler i takt med folkeveksten
 • Videreutvikle en helhetlig tiltakskjede innen rusomsorgen – dagtilbud i Vartun, Prosjekt «Livskvalitet», assistert bolig i Vartun, mikrohus, behandling gjennom Helse Vest, legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og ettervern gjennom CRUX Vindfanget i regi av Kirkens Sosialtjeneste
 • Styrke den samlede psykiatritjenesten i Bjørnafjorden
 • Boliger til psykisk utviklingshemmede, vurdere dagsenter ved Hellemyra bufelleskap, satse på varig tilrettelagte arbeidsplasser i ASVO
 • Begrense mottak av flyktninger, men sikre god integrering m/bolig, arbeid og fritidsaktivitet for de som bosettes i Bjørnafjorden

Livssyn

 • Støtte opp om det frivillige arbeidet i regi av soknerådene, videreføre diakonstilling
 • Vedlikehold av kirkene i hele Bjørnafjorden
 • Sikre utviding av gravplassene i Os – Nore Neset gravplass og ny fjerde gravplass
 • Stille Oseana kunst- og kulturhus til disposisjon for Humanetisk Forbund og andre livssynsnøytrale organisasjoner

190228_Areal.png

Arealpolitikk

 • JA-holdning i areal- og utbyggingssaker. ALLE saker skal vurderes individuelt. Den private eiendomsretten står sentralt for både tiltakshaver og naboer
 • Legge til rette for spredd boligbygging i krinsene, – spesielt i Fusa
 • I nye boligområder skal det stilles klare krav til infrastruktur som gang- og sykkelveier, grøntstruktur/friluftsområder, lekeplasser, parkering, byggehøyder, arkitektur osv.
 • Balansere utbygging mot landskapsverdier, landbruk, natur og friluftsliv
 • Økt fokus på oppfølging og kontroll av vedtatte reguleringsplaner/utbygginger
 • Realisere egne prosjekt med rimelige ungdoms-/etablererboliger i Os – bruke private og Os Bygg og Eigedom AS som utbyggere
 • Utarbeide ny Kommuneplan for Bjørnafjorden – samfunnsdel og arealplan. Hovedfokus på bolig, næring, offentlige areal og samsvar mellom naustområder og havneareal utenfor (gir rom for flytebrygger/kaier)

190228_Næringsliv.png

Arbeidsplasser og verdiskaping

 • Gjennom en aktiv næringspolitikk legge til rette for nye arbeidsplasser i Bjørnafjorden – redusere behovet for pendling. Tett oppfølging av bedrifter som vil etablere seg i kommunen
 • Utvikle Bergensregionens beste næringsområde i Endelausemarka – Lyseparken m/handel, opplevelse, kompetansebedrifter og industri. Vurdere klynge for fornybar energi i Lyseparken
 • Utvikle Samnøy Næringsområde m/dypvannskai og næringsareal til sjø
 • Mindre næringsområder i Hegglandsdalen, Ådnadalen og Kolskogen, Eikelandsheiane, Holmefjord, Strandvik og Baldersheim
 • Utarbeide akvakulturplan for hele Bjørnafjorden etter modell av Fusa sin plan
 • NEI til eiendomsskatt i hele Bjørnafjorden
 • JA-holdning og ekstraservice overfor næringslivet, – eksisterende bedrifter, grundere og tilflyttende bedrifter. Plan- og byggesaker knytt til næringsetableringer prioriteres foran andre saker
 • Samarbeide tett med Bjørnafjorden Næringsråd
 • Videreføre satsinger som Bjørnafjorden Matkultur og Visit Bjørnafjorden, permanent turistinformasjon i kommunen, legge til rette for bobil og campingplass
 • Sikre skog- og landbruksinteressene i Bjørnafjorden gjennom egne kjerneområder for landbruk og stimulere skognæringen gjennom tilrettelegging for skogsbilveier
 • Følge opp Bjørnafjorden inspirerer-prosjektet for å sikre bosetting, nye næringsetableringer og fagkompetanse i kommunen

COLOURBOX12428065.png

Klima og miljø

 • Drive en aktiv klima- og miljøpolitikk på de områder kommunen rår over, følge opp FNs Bærekraftmål og Norges klimamål
 • Stimulere til gode energi- og miljøløsninger i alle nye byggeprosjekt, både private og kommunale (solcelle, jordvarme, gass, bioenergi, fjernvarme, massivtre)
 • ENØK-tiltak i kommunale bygg
 • Ivareta biologisk mangfold, og sikre grønne lunger i utbyggingsområder
 • Hybrid- og El-biler i den kommunale bilparken, flere ladepunkter for El-bil og El-sykkel
 • Tilgang på landstrøm på næringskaiene i Bjørnafjorden
 • Legge til rette for gange- og sykkel, – spesielt i regionsenteret Osøyro og kommunedelsenteret Eikelandsosen, vurdere bysykkelordning
 • Stranrydding for å bekjempe plast i havet, – samarbeid med frivillige lag og organisasjoner
 • Fortsatt oppgradering og utbygging av vann- og avløpsnettet i Bjørnafjorden
 • Effektiv avfallshåndtering i Bjørnafjorden, kildesortering v/gjenbruksstasjonene

Sentrumsutvikling

Osøyro;

 • Videreutvikle prosjekt Liv på Øyro; – fullføre Bydraget med Elveplassen, etablere sammenhengende elvepromenade Landboden-Oseana, gangbro over Oselvo, bygge parkeringshus under grusbanen, ny kollektivterminal, flytte Esso-stasjonen og utvikle kaifronten med fellesareal, bolig og service
 • Videreutvikle Os Hamn til den beste sentrumshavnen i Hordaland – utvidet gjestehavn m/serviceanlegg, ny marina i Haugsnesfjero, ny næringskai på den gamle moloen i indre havnebasseng, nytt stupetårn
 • Planlegge og realisere ny kollektivterminal på Osøyro m/venterom, toaletter, kiosk o.l.
 • Regulere for fremtidig parkeringsanlegg i fjell under Mobergshaugane
 • Legge til rette for moderne bolig- og næringsareal i sentrumskjernen på Osøyro (Kvartalet, Baronsgården, Torggården, Hamnehagen, Landboden, Steinneset m.m.). Stimulere private eiendomsutviklere til å satse på Osøyro
 • Utvikle Landboden m/ny gate, realisere parkeringshus under grusbanen m/kuntgressbane på toppen, aktivitetsområde v/Os barneskule,  ferdigstille Os Aktiv med gymsal og kulturfasiliteter
 • Samarbeide med Os Sentrum om aktivitetsprogram for Osøyro og Os Hamn

Eikelandsosen;

 • Videreutvikle kommunedelsenteret Eikelandsosen i tråd med områdeplanen (bolig, næring, aktivitet)
 • Etablere Prosjekt Liv i Fjord’n etter modell av Liv på Øyro-prosjektet, vurdere utvikling av område Koldalsfossen og Smørfabrikken
 • Utvikle bobilparkering i Eikelandsosen
 • Vurdere potensialet for flytmoloer og nye småbåthavner i Eikelandsosen

COLOURBOX26387831.png

Idrett og kultur

 • Samarbeide med Idrettsrådet, idrettslag og private for å realisere flere idrettsanlegg i Bjørnafjorden – prioritering etter behov og finansieringsgrunnlag
 • Søke å realisere nye tilbud som Bjørnafjorden kommune ikke har pr i dag, f.eks ishall, innendørs fotballarena, wakeboard bane, volleyballhall, regional roarena på Vindalsvatnet
 • Realisere turvei rundt Ulvenvatnet, og binde sammen idrettsanleggene på Kuventræ med anleggene til Os MC og MX Klubb og Os Roklubb i Kolskogen
 • Realisere turveien Skjelbreid – Eikelandsosen
 • Sette av areal til opplevelsespark og/eller idrettsanlegg i Endelausemarka/Lyseparken
 • Delta ispleiselag med idrettslag som vil etablere nye anlegg (Offentlig-Privat-Samarbeid), opprettholde fondet for forskuttering av nærmiljøanlegg
 • Stimulere frivillige lag og organisasjoner gjennom service, JA-holdning og økonomisk støtte
 • Etablere nytt fond for forskuttering av opprustingsprosjekt i lokale grendahus/ungdomshus
 • Støtteordninger for å sikre lik pris i alle flerbrukshaller, gratis treningstid for barne- og ungdomsidretten og «åpen hall» for uorganisert aktivitet
 • Ferdigstille Os Aktiv med idrettshall og kulturfasiliteter
 • Satse på E-sport / gaming både i skolen som valgfag og som fritidstilbud
 • Etablere uorganisert fritidstilbud (Ung Arena) for ungdom i Os Aktiv, la ungdommen selv være med å utvikle tilbudet
 • Utvide Kulturelt Utviklings Program (KUP) til hele Bjørnafjorden, økonomisk støtte til Osfest, Os Internasjonale Skulptursymposium, Vinnesfestivalen o.l.
 • Stimulere nye festivaler og kulturarrangement m/basis i Oseana kunst- og kultursenter
 • Styrke fritidstilbudet for psykisk utviklingshemmede, ref. Torsdagsklubben, Felleskapsreiser til Kypros/Lanzarote, Stjernelaget, håndball
 • Sikring av nye friluftsområder, og tilrettelegging av eksiterende områder – spesielt Raudlio/Stokkedalen og Natur- og kulturparken på Bjånes. Samarbeide med Os Turlag, Bergen og Omland Friluftsråd, Os Jakt og Fiskelag
 • Etablere flere parkeringsplasser ved turområder, samarbeide med turlagene om videre skilting og tilrettelegging av turstier
 • Flere båtutsettingsramper og småbåthavner, gjerne i samarbeid med private
 • Flere tilrettelagte hundeparker

COLOURBOX7694079.png

Samferdsel og infrastruktur

 • Ny E39 Os-Bergen – følge utbyggingen av firefelts motorvei Svegatjørn-Rådal i 2015-22 + tverrforbindelse mot Lysefjorden og Søfteland
 • Si nei til bompenger på eksisterende sideveier – eksisterende E39 og Fanafjellet
 • Sikre at trase for E39 Hordfast skjermer skjærgården i Os/Søre Øyane, og får en god løsning for kryssing av Ulvenvatnet og påkobling i Svegatjørn.
 • Arbeide for ny tverrforbindelse fra E39 til Fusa, bro Os-Fusa og vei utenom Osøyro
 • Arbeide for betre standard på FV552 Osøyro-Eikelandsosen, utvidet åpningstid på fergesambandet Hatvik-Venjaneset og opprusting av fergeleiene m/servicetilbud, toalett og parkering
 • Arbeide for gang- og sykkeveier på fylkesveianleggene; –  Hatvikvegen, Hegglandsdalsvegen, Sperrevik-Sørstraumen, Venjaneset-Eikelandsosen
 • Åpne for ny fylkesvei Drange-Hildershamn når område er klart for boligutvikling, samt ny fylkesvei Lyseparken-Søfteland og Eikelandsosen-Sævareid
 • Reasfaltering av kommunale veier – utvide veivedlikeholdsfondet
 • Bygge ut gang- og sykkelveinettet i forbindelse med større boligprosjekt og legging av vann- og kloakknett – stille rekkefølgekrav der Plan- og bygningsloven åpner for dette
 • Utarbeide ny Trafikksikringsplan for hele Bjørnafjorden – søke status som Trafikksikker kommune
 • Pendlerparkering i Osdalen og Lyseparken, nytt parkeringshus under grusbanen på Osøyro, nye ekspressbussruter Os-Bergen og Os-Kokstad/Sandsli, bedre busstilbud Osøyro-Eikelandsosen
 • Full bredbånds- og mobildekning i Bjørnafjorden – tette ”hull” i nettet
 • Videreutvikle blålyssenteret på Moberg m/Politistasjon, realisere ny brannstasjon i Eikelandsosen

Terje_Søviknes

Ledelse og styring

 • Nye Bjørnafjorden kommune skal satse på likeverdige tjenester til alle innbyggerne, moderne teknologi, digitale løsninger, fortsatt god ledelse og økonomistyring, brukermedvirkning og innbyggerdialog
 • Viktige verktøy er maksimal delegasjon, en åpen og god organisasjonskultur, effektiv drift i alle ledd, gode innkjøpsrutiner, konkurranseutsetting der det gir lavere kostnader og/eller høyere kvalitet på tjenestene, samt et godt trepartssamarbeid politikk-administrasjon-tillitsvalgte
 • Våre ansatte er vår viktigste ressurs, – satse på kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning, gode arbeidsmiljø, heltidskultur, rekruttering, flere lærlingplasser, konkurransedyktige lønnsvilkår

Vil du ha handlekraftig styring og Terje Søviknes som ordfører i Bjørnafjorden kommune? Da må du stemme Frp lokalt!

Godt valg!

Av Thorstein Skårnes

Født 3.februar 1983 i Bergen. Vokste opp på Askøy, og er i dag bosatt i Os kommune. 1.vara til kommunestyret i Bjørnafjorden for Fremskrittspartiet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..